Säännöt

Säännöt PDF-muodossa

Suomen vesi- ja suksilentoyhdistys r.y.

1 §      Yhdistyksen nimi ja kotipaikka
Yhdistyksen nimi on Suomen vesi- ja suksilentoyhdistys r.y. ja kotipaikka Helsingin kaupunki.

2 §      Tarkoitus
Yhdistyksen tarkoituksena on toimia vesi- ja suksilentotoiminnan harjoittajien tiedonvaihtokanavana ja etujärjestönä, edistää vastuullista vesi- ja suksilentokulttuuria sekä edistää vesi- ja suksilentotoimintaan tarkoitettujen ilma-alusten lentokuntoisuuden ylläpitoon liittyviä hankkeita sekä lentotoimintaa.

3 §      Toiminnan laatu
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:

-          pyrkii keräämään kaikki vesi- ja suksilentotoiminnan harjoittajat ja harrastajat yhteiseen toimintaan;

-          pyrkii luomaan ja ylläpitämään alaan liittyvää kiinnostusta järjestäen asiaan liittyvää koulutusta ja tiedotus- ja näytöstoimintaa sekä tapahtumia;

-          pyrkii luomaan ja ylläpitämään asiaan liittyviä kansallisia ja kansainvälisiä yhteyksiä;

-          pitää yhteyttä viranomaisiin lentotoimintaa koskevien määräysten ajanmukaistamiseksi;

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi omistaa toimintaansa nähden tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta, ottaa vastaan testamentteja ja lahjoituksia, vuokrata mainostilaa, järjestää näytöksiä ja muita vastaavanlaisia maksullisia tilaisuuksia sekä harjoittaa julkaisu- ja kioskitoimintaa.

4 §      Jäsenet
Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi päästä jokainen 17 vuotta täyttänyt fyysinen henkilö, joka on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä.

Jäsenyyttä haetaan yhdistyksen hallitukselta, joka hyväksyy tai hylkää jäsenyyden. Mikäli hallitus hylkää jäsenyyden, on hylätyllä oikeus esittää jäsenhakemuksensa yhdistyksen seuraavalle kokoukselle, joka lopullisesti ratkaisee asian.

Yhdistyksen hallitus voi lisäksi hyväksyä kannatusjäseniksi fyysisiä ja juridisia henkilöitä.

5 §      Jäsenten eroaminen tai erottaminen
Jäsenen on halutessaan erota yhdistyksestä tehtävä siitä lainmukainen ilmoitus. Jäsenen erotessa yhdistyksestä on hänen suoritettava yhdistykselle kaikki erääntyneet maksamattomat maksunsa.

Hallitus voi erottaa jäsenen joka on toiminut vastoin yhdistyksen toimintaperiaatteita tai vahingoittanut sen mainetta tai muuten rikkonut näitä sääntöjä tai niihin perustuvia hallituksen ohjeita tai laiminlyönyt maksujaan yhdistykselle. Erotettu voi valittaa erottamisestaan yhdistyksen kokoukselle kirjallisesti 30 päivän kuluessa erottamispäätöksestä tiedon saatuaan. Hallituksen sekä yhdistyksen kokouksen erottamispäätös on pätevä vain, mikäli kaikki erottamisasiaa käsittelevän hallituksen kokouksen tai vastaavasti yhdistyksen kokouksen osanottajat kannattavat erottamista.

6 §      Hallinto
Yhdistyksen hallintoa hoitaa ja siitä vastaa yhdistyksen vuosikokouksen vuodeksi kerrallaan valitsema hallitus, johon kuuluu vähintään kolme ja enintään kahdeksan jäsentä. Hallituksen toimikausi alkaa välittömästi yhdistyksen vuosikokouksesta ja kestää seuraavaan vuosikokoukseen saakka.

Hallituksen tehtävänä on johtaa yhdistyksen toimintaa, hoitaa sen juoksevat asiat, ottaa ja erottaa yhdistyksen jäsenet ja toimihenkilöt, hoitaa yhdistyksen varoja ja omaisuutta, edustaa yhdistystä sekä kutsua koolle yhdistyksen kokoukset. Hallitus valvoo, että yhdistyksen sääntöjä, yhdistyslakia ja viranomaisten määräyksiä sekä yhdistyksen kokousten päätöksiä noudatetaan. Hallitus laatii yhdistyksen toimintasuunnitelmat ja talousarviot.

Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan, sihteerin ja rahastonhoitajan. Näiden pääasialliset tehtävät ovat seuraavat:

(1)    puheenjohtaja johtaa ja valvoo yhdistyksen hallituksen ja toimihenkilöiden toimintaa ja johtaa puhetta hallituksen ja yhdistyksen kokouksissa vuosikokousta lukuun ottamatta. Puheenjohtajan ollessa estyneenä hänen tehtäviään hoitaa rahastonhoitaja;
(2)    sihteeri laatii hallituksen kokousten ja yhdistyksen ylimääräisten kokousten pöytäkirjat, hoitaa kirjeenvaihdon, laatii vuosikertomukset, hoitaa arkistoinnin sekä jäsenkortiston;
(3)    rahastonhoitaja hoitaa yhdistyksen taloutta, vastaanottaa ja suorittaa maksut sekä hoitaa yhdistyksen kirjanpidon

Hallitus voi lisäksi nimittää yhdistyksen asioiden hoitoa varten tarpeellisen määrän muita toimihenkilöitä.

Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja puolet jäsenistä on hallituksen kokouksessa läsnä.

Hallitus kokoontuu vähintään kaksi kertaa vuodessa. Kokouksista on pidettävä pöytäkirjaa.

7 §      Yhdistyksen nimen kirjoittaminen
Yhdistyksen nimen kirjoittavat yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja ja yksi hallituksen jäsen yhdessä.

8 §      Toimintavuosi
Yhdistyksen toiminta- ja tilivuosi on kalenterivuosi. Tilinpäätös on tehtävä ja tilit esitettävä tilintarkastajalle helmikuussa.

9 §      Tilintarkastus
Yhdistyksellä tulee olla yksi vuosikokouksen valitsema tilintarkastaja ja varatilintarkastaja. Tilintarkastajan on tarkastettava hallituksen varainhoito sekä yhdistyksen kassa, tilit ja muu omaisuus sekä annettava yhdistyksen vuosikokoukselle osoitettu lausuntonsa maaliskuun kuluessa hallitukselle.

10 §  Maksut
Jokaisen yhdistyksen jäsenen on suoritettava liittymis- ja jäsenmaksu. Maksujen suuruuden ja suoritustavan määrää vuosikokous.

11 §  Yhdistyksen kokoukset
Yhdistyksen vuosikokous on pidettävä hallituksen määräämänä päivänä maalis-heinäkuussa. Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään yksi kymmenesosa yhdistyksen jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoittamansa asian käsittelyä varten kirjallisesti vaatii. Kokous on viimeksi mainitussa tapauksessa pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle yhdistyksen hallitus. Kokouskutsut yhdistyksen vuosikokoukseen ja ylimääräisiin kokouksiin on toimitettava jäsenille kirjeitse jäsenluetteloon merkittyihin osoitteisiin. Kutsut on jätettävä postin kuljetettaviksi viimeistään kahdeksan vuorokautta ennen kokouksen päivämäärää.

Yhdistyksen kokouksissa on kullakin yhdistyksen jäsenellä yksi ääni. Äänioikeutta on käytettävä henkilökohtaisesti. Kokouksen päätöksen ratkaisee yksinkertainen enemmistö. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni. Mikäli joku jäsen ehdottaa salaista äänestystä umpilipuin, on sellainen toimitettava.

12 §  Vuosikokous
Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. kokouksen avaus;
 2. valitaan puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa;
 3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus;
 4. hyväksytään kokouksen esityslista;
 5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajan lausunto;
 6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille;
 7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus;
 8. päätetään hallituksen jäsenten lukumäärästä;
 9. valitaan hallituksen jäsenet;
 10. valitaan tilintarkastaja ja varatilintarkastaja;
 11. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

13 §  Sääntöjen muuttaminen
Yhdistyksen sääntöjä voidaan muuttaa vain yhdistyksen kokouksen päätöksellä edellyttäen, että kokouskutsussa on asiasta mainittu ja muutosta kannattaa vähintään 2/3 kokouksessa ääniä antaneista jäsenistä.

14 §  Yhdistyksen purkaminen
Päätös yhdistyksen purkamisesta on tehtävä kahdessa, vähintään kuukauden väliajalla pidettävässä kokouksessa. Päätöksen takana on oltava vähintään 3/4 ääntenenemmistö annetuista äänistä. Purkamispäätöksen jälkeen hallituksen on päätettävä yhdistyksen tilit ja jätettävä ne tilintarkastajan tarkastettavaksi. Yhdistyksen tilit, tilintarkastajan lausunto, molempien purkamisesta päättäneiden kokousten pöytäkirjat sekä yhdistyksen jäljelle jäänyt omaisuus ja arkisto luovutetaan yhdistyksen tarkoitusperiä läheisesti toteuttavalle oikeuskelpoiselle yhteisölle.